हेर्ने होइन त सन १९५० को सन्धि ?

(सन १९५०को सन्धिको खुब चर्चा हुन्छ। असमान सन्धि भन्ने गरिन्छ। तर त्यो सन्धिमा खास के के छन भनेर सजिलोसित पढ्न पाइँदैन। अहिले त झन त्यो सन्धि खारेज गर्ने माग उठिरहेका बेला त्यसमा के के  रहेछन धारा जसले नेपाललाई अप्ठेरो पार्ने भनेर जान्नु झनै सान्दर्भिक होला भनेर मैले यहाँ राखेको छु)  ।

सुगौलीसन्धि

(इ.सं. १८१५डिसेम्बर२)

.माननीयइस्टइन्डियाकम्पनीनेपालराजाकाबीचचिरस्थायीशान्तिमैत्रीकायमरहनेछ  

. युद्धहुनुभन्दापहिलेदुवैराज्यकाबीचजुनभूभागकासम्बन्धमाविवादथियो, तीभूभागहरुनेपालकाराजालेपरित्यागगर्छन्तीभूभागहरुमाथिमाननीयकम्पनीकोप्रभुसत्तास्वीकारगर्छन्

.नेपालकाराजामाननीयइस्टइन्डियाकम्पनीलाईतलउल्लिखितइलाकाहरुसदाकानिम्तिसमर्पणगर्छन्(कालीराप्तीनदीकोबीचकाखसम्पूर्णतल्लाभागहरु, (राप्तीगण्डकीबीचकोसम्पूर्णतल्लोभूमि, (गण्डकीकोशीबीचकोसमस्ततल्लोभूभाग, (मेचीटिस्टाबीचकोसमस्ततल्लोभूमि, (मेचीनदीभन्दापूर्वतर्फकोसम्पूर्णपहाडीइलाकाहरु,           नागरीकोदुर्गजमिनतथानगरकोटकोघाटीजसमामोरङबाटपहाडतिरजानेबाटो, यससँगैसोघाटीनागरीकाबीचकासबैभूभागयसमितिदेखि४०दिनभित्रमागोर्खालीसेनालेखालीगरिदिनुपर्नेछ

.नेपालराज्यकाप्रमुखभारदारहरुजस्कोस्वार्थमामाथिउल्लिखितअभिधारालेहानिपुर्याएको, क्षतिपूर्तिकालागिब्रिटिशसरकारलेतीप्रमुखहरुलाईजम्माजम्मीसालानादुइलाखरुपैयापेन्सनकारुपमादिनस्वीकारगर्छयोरकमनेपालकाराजाकोतजबिजअनुसारसमानुपातमा बाँडिनेछनेपालकाराजाबाटयसरकमकोअनुपातनिश्चितभएपछिपेन्सनकालागिगभर्नरजनरलकोमोहरहस्ताक्षरसहितकोसनदपत्रसम्बन्धितपेन्सनवालालाईदिइनेछ

.नेपालकाराजास्वयंआफ्नासम्बन्धीतथाउत्तराधिकारीहरुकोतर्फबाटकालीनदीकोपश्चिमीभूभागकोसम्पूर्णअधिकारपरित्यागगर्छन्साथैत्योइलाकातथात्यसइलाकाकानिवासीहरुसँगकुनैकिसिमकोसम्बन्धनराख्नवचनबद्ध  हुन्छन्

.नेपालकाराजासिक्किमकाराजालाईउनकोप्रादेशिकअधिकारकासम्बन्धमाकुनैतरहबाटपरेसाननगर्नसाथैशान्तिभंगनगर्नस्वीकारगर्छन्साथैकेपनिस्वीकारगर्छन्भनेयदिनेपालअधिराज्यसिक्किमकाराजाअथवासिक्किमकाप्रजाहरुबीचकुनैमतभिन्नताउत्पन्नभएमाउक्तमतभिन्नतासमाधानगर्नमध्यस्थकोरुपमाब्रिटिशसरकारलाईसुम्पनेछन्नेपालकाराजालेब्रिटिससरकारकोनिर्णयस्वीकारगर्नुपर्नेछ

.नेपालकाराजायसनियमलाईस्वीकारगर्छन्किब्रिटिशसरकारकोअनुमतिबिनाकुनैब्रिटिशप्रजातथायुरोपेलीप्रजाअथवाअमेरिकीलाईआफ्नोसेवामाकहिलेपनिराख्नेछैनन्

.दुवैराज्यकाबीचमामित्रताशान्तिसम्बन्धसुदृढसमुन्नतगराउनकालागिएकराज्यकाविश्वासपात्रमिनिस्टरदोस्रोराज्यमारहनेछभन्नेपनिस्वीकारगर्छन्

.योसन्धिजसमानौअभिधारासमाविष्टछन्, नेपालकाराजाद्धाराआजकोमितिदेखि१५दिनभित्रअनुमोदनगरिनेछउक्तअनुमोदनलेफि्टनेन्टकर्नलब्रेडशालाईप्रदानगरिनेछउनलेबीसदिनभित्रअथवासम्भवभएसोभन्दापनिअगावैगभर्नरजनरलबाटअनुमोदनगराईनेपालकाराजालाईसोअनुमोदितसन्धिपत्रदिनेछन्

         

 यससन्धिमाबिबादमानपरेकानेपालअधिकृतभूभागहरुपनिकम्पनीसरकारलाईसुम्पनेप्रावधानभएकालेनेपाललेयससन्धिमापरेकाकेहीअभिधाराप्रतिआफ्नोसहमतिअसन्तुष्टिप्रकटगरेको हुँदानेपालकम्पनीसरकारकाबीचकेहीतराईफिर्तागर्नेप्रयोजनकानिम्तिअर्कोआंशिकसन्धिभयोडिसेम्बर१८१६माभएकोपुरकसन्धिबाटकोशीराप्तीकाबीचकोतराईफिर्ताभयोतरमूलसन्धिकोधाराकोप्रावधानलाईखारेजगरियो   

१९५०कोसन्धि(सन्१९५०जुलाई३१)

.नेपालसरकारभारतसरकारकाबीचअटलशान्तिमित्रतारहनेछदुवैसरकारलेपरस्परमाएकलेअर्काकोपूर्णराज्यसत्ता, राज्यक्षेत्रकोअक्षुण्णतास्वाधीनतास्वीकारआदरगर्नमन्जुरगर्छन्

.कुनै राष्ट्रसँगठूलोखलबलवाफाटोपर्नआईत्यसबाट दुइसरकारकोबीचमारहेकोमैत्रीकोसम्बन्धमाखललपर्नजानेसम्भावनादेखिएमादुवैसरकारलेपरस्परमासोकुराकोसमाचारदिनेजिम्मेवारीकबुलगर्छन्

.कर्मचारीवर्गहसहितप्रतिनिधिहरुद्धारापरस्परमाप्रचलितअन्तर्राष्ट्रियसम्बन्धराजदुतस्तरीयराख्नमन्जुरगर्छ

.दुवैसरकारलेपरस्परमाकन्सुलेटजनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाईसकन्सुलेटहरु, अरुप्रकारकाकन्सुलेटप्रतिनिधिहरुकोनियुक्तिमन्जुरभएकाशहर, बन्दरगाहअरुस्थानहरुमानिवासगर्नेछन्

.नेपालसरकारलाईभारतराज्यक्षेत्रबाटअथवासोराज्यक्षेत्रकोबाटोगरीनेपालकोसुरक्षाकोनिमित्तचाहिनेहातहतियार, कलपूर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानकोपैठारीगर्नेअपिधकारदुइ सरकारलेपरस्परमासल्लाहगरीयोबन्दोबस्तलाईचालूगराउनेकारबाहीकोतयगर्नेछन्

.भारतनेपालको छमेकीमैत्रीभावकोप्रतीकस्वरुपदुवैसरकारलेआफ्नोराज्यक्षेत्रमारहेकाआदर्शसरकारकारैतीलाईआफ्नामुलुककोऔद्योगिकआर्थिकविकासत्यस्तोविकाससम्बन्धिरियायतठेक्काहरुमाभागलिनलाईराष्ट्रियव्यवहारदिनकबुलगर्छ

. नेपालसरकारभारतसरकारलेआफ्नोराज्यक्षेत्रमारहेकाअर्कोमुलुककारैतीलाईनिवास, सम्पत्तिकोभोग, व्यापार, वाणिज्यमाभागलिन, चलफिरगर्नअरुत्यस्तैप्रकारकाविशेषाधिकारहरुकाविषयमापारस्परिकतौरलेसमानविशेषाधिकारलिनलाईकबुलगर्छन्

.जहातकयहाँजिकिरगरिएकाकुराहरुकोसम्पर्क, तीसबैमायोसन्धिपत्रलेभारतकोतर्फाटब्रिटिससरकारनेपालसरकारकाबीचमाभएकाअघिकासबसन्धिपत्र, स्वीकारपत्र, कबुलियतनामाहरुलाईखारेजगर्छ

.हस्ताक्षरगरिएकैमितिदेखियोसन्धिलागूगरिनेछ

१०. योसन्धिकुनैएकमुलुकलेवर्षेभाखादिईसोसन्धिपत्रकोअन्त्यगर्ननखोजेसम्मजारीरहनेछ

तपाइँको प्रतिक्रिया